Sbor dobrovolných hasičů Vacov

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

O nás

 Z historie hasičského sboru ve Vacově

 

Podnět k založení hasičského sboru ve Vacově vzešel ze zdejšího čtenářského spolku. Na valné hromadě tohoto spolku 9. dubna 1893 oznámil Eduard Steinocher, lesní příručí z Přečína, že kníže Schwarzenberg dal, a to již v roce 1886, k dispozici statku přečínskému hasičskou stříkačku. Z tohoto důvodu Steinocher navrhl, aby ve Vacově byl založen samostatný hasičský sbor. Jeho návrh byl přijat a následně byl zřízen přípravný výbor, který tvořili pánové: Eduard Steinocher, Miloslav Schuster, Jan Švík, Vojtěch Škopek, František Václavík a Jan Jílek. Hasičský výbor byl ustaven dne 30. dubna 1893 a o necelé tři měsíce později, 23. července 1893, se konala ustavující valná hromada za přítomnosti  23 členů.

 

První výbor fungoval ve složení :  

   MUDr. Josef Chaloupecký, obvodní lékař – předseda
   Alois Krch, řídící učitel – jednatel
   Václav Hrneček, obchodník – pokladník
   Vojtěch Škopek, pekař – zbrojmistr
   Vilém Šustr, učitel – velitel
   Eduard Steinocher, lesní příručí – podvelitel
 
 

Vacovský hasičský sbor tak odstartoval svoji dlouholetou tradici, ovšem k jeho řádnému fungování scházela vlastní stříkačka, která byla zakoupena až roku 1896 od firmy Smekal za 550 zlatých. Do té doby si sbor vypomáhal knížecí stříkačkou z přečínského zámku.

Dne 17. července 1898 se ve Vacově konal župní sjezd, při jehož příležitosti vacovský sbor předvedl své první veřejné cvičení. Sjezdu se zúčastnilo 13 okolních sborů ( Malenice, Hoslovice, Dobrš, Čestice, Velký Zdíkov, Stachy, Onšovice, Bohumilice, Volyně, Čkyně, Hoštice, Předslavice, Lčovice ).

V roce 1903 začalo dlouhé jednání o stavbě vlastní hasičské kůlny, kam by byla uložena stříkačka a ostatní hasičské náčiní. Do té doby byla stříkačka uložena na faře. Jednání bylo vleklé a trvalo 3 roky. Potíž spočívala v získání vhodného pozemku. Nakonec zvítězil pozemek p. Karla Mráze u kostela. Ke stavbě se zavázal Obecní úřad v Přečíně ( Vacov patřil do r. 1913 pod Obecní úřad Přečín ). 10. dubna 1906 předal kůlnu do užívání starosta obce p. Václav Houdek.

Velkým problémem pro sbor bylo získávání finančních prostředků. Peníze hasiči získávali nejrůznějšími způsoby. Pořádaly se sbírky po okolních obcích, určité příspěvky zasílaly pojišťovny za likvidaci požárů, další příjmy plynuly z pořádání zábav a jiné kulturní činnosti.

V r. 1909 se sbor pokusil ve Vacově zřídit hasičskou župu, do které mělo patřit 8 okolních sborů. Jednání bylo dlouhé a trvalo do r. 1913, kdy se od zřízení župy upustilo.

 

První světová válka

Válka se negativně podepsala na činnosti sboru. Mnoho aktivních členů muselo narukovat. Schůze se konaly nepravidelně. Ke konci války se konaly jen schůze výborové.

Po první světové válce došlo v českém hasičstvu k určitým organizačním změnám. Byl ustaven Svaz dobrovolného hasičstva československého.

V r. 1922 se opakoval problém s uskladněním stříkačky a ostatního hasičského materiálu. Jednání bylo opět vleklé. Stávající kolna spadla a stříkačka byla prozatím uložena ve stodole čp. 6. Až v r. 1931 došlo ke stavbě první hasičské zbrojnice, která byla slavnostně předána 4. října téhož roku.

Na valné hromadě 11. 10. 1931 bylo navrženo zakoupení motorové stříkačky. Pomocí úpisů a půjčky získal sbor potřebné finance, jež činily 37.000,- Kčs. Stříkačku měl dodat továrník Ing. Ebert, ale tak se nestalo a od koupě bylo upuštěno. Motorovou stříkačku se podařilo zakoupit až r. 1937, od firmy Mára za 21.000,- Kčs. Mezi tím, v r. 1935, byl zakoupen první automobil ( starší ) pro dopravu hasičů k ohni za 6.600,- Kčs.

 

Druhá světová válka

Druhá světová válka opět „zmrazila“ rozvoj sboru. Sbor existoval, ale jeho činnost byla minimální. Po roce 1943 ustala schůzová činnost, poslední výborová schůze se konala 2. března 1943.

Důležitou roli sehrál vacovský sbor v květnových dnech r. 1945. V této neklidné době, kdy Vacovem projížděly transporty německých vojáků a v budově školy bylo ubytováno několik stovek německých uprchlíků, tvořili vacovští hasiči spolu s četnickou stanicí a s hasiči z Přečína a z Rohanova hlídky, které byly umístěny na poště, v budově školy a na křižovatkách. Protože bylo přerušené telefonické spojení, bylo využíváno motocyklové spojky, tu zajišťoval bratr Jaroslav Škopek.

V říjnu 1945 byl ustaven Svaz československého hasičstva a v r. 1950 došlo v hasičstvu k dalším organizačním změnám. Péče o požární ochranu přešla pod národní výbory a sbory dobrovolných hasičů byly změněny na místní hasičské jednoty. V r. 1953 došlo k další změně názvu. Svaz československého hasičstva byl přejmenován na Československý svaz požární ochrany ( ČSPO ).

Dne 10. července 1955 vyhráli vacovští požárníci okresní soutěž požárních družstev ve Vimperku a postoupili do krajské soutěže, která proběhla 17. července 1955 v Jindřichově Hradci. Zde vacovské družstvo vybojovalo 17. místo.

V říjnu r. 1959 bylo MJ ČSPO ve Vacově přiděleno speciální požární vozidlo TATRA 805 včetně kompletního vybavení se stříkačkou PS 8.

V r. 1962 se začalo jednat o stavbě nové požární zbrojnice. V r. 1963 byl pro stavbu zakoupen pozemek. K vlastní realizaci stavby došlo až koncem října 1970. Budova nové požární zbrojnice byla spojena se stavbou nové budovy místního národního výboru. 7. 10. 1972 byla budova slavnostně předána do užívání.

Na konci šedesátých let dochází opět k organizačním změnám. Československý svaz požární ochrany ( ČSPO ) je změněn na Svaz požární ochrany ČSSR ( SPO ČSSR ).

10. 12. 1977 byla požárnímu sboru ve Vacově přidělena nová autocisterna ŠKODA 706 CAS 25, čímž se Vacov stal plně vybaveným moderní požární technikou.

V r. 1981 bylo započato se stavbou sušáku hadic, který byl dokončen v r. 1983. Požárníci zde odpracovali 1600 hodin.

V prosinci 1984 obdržel vacovský sbor nový požární automobil značky AVIA s prostorem pro posádku a kompletním vybavením včetně stříkačky PS 12, který nahradil vozidlo TATRA 805. To bylo předáno požárnímu sboru v Rohanově.

Po událostech listopadu 1989 následovaly organizační změny. V r. 1990 zanikl název Svaz požární ochrany a byl nahrazen názvem novým Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ( SH ČMS ). Z požárníků se opět stali hasiči a požární sbory byly přejmenované na sbory dobrovolných hasičů ( SDH ).

V neděli 4. července 1993 se konaly oslavy sta let založení hasičského sboru ve Vacově, spojené s ukázkami historické i moderní techniky.

 

Současnost sboru

Dne 18. 7. 2003 se ve Vacově konala slavnostní schůze SDH u příležitosti 110 let od založení sboru. Vlastní oslavy 110. výročí se uskutečnily následně 2. 8. 2003.

V roce 2005 proběhla generální oprava a modernizace automobilové cisterny ŠKODA 706 CAS 25, čímž byla značně prodloužena její životnost. Náklady na opravu činily více než 750.000,- Kč.

Členská základna SDH Vacov čítá v současnosti ( r. 2007 ) již přes stovku členů včetně dětí. V současné době se rozrůstá především o nejmladší generaci. Doufejme, že tento příznivý vývoj bude pokračovat nadále.

 

Současné složení výboru SDH Vacov:
        
 •             Josef Maránek - starosta sboru a okrsku   
 • 
  
 •             Miroslav Molitor - velitel sboru a okrsku, velitel zásahové jednotky
 •             Vladislav Potužník - náměstek starosty sboru a okrsku
 • 
  
 •             MVDr. Michal Roučka - jednatel, vedoucí dětí a mládeže
 •             Václav Kadečka - finanční hospodář
 • 
  
 •             Marie Balvínová - kulturní referentka
 •             Zdeněk Bělohubý - člen výboru, zástupce velitele zasahové jednotky
 • 
  
 •             Václav Ševčík - člen výboru, řidič, strojník
 •             Bc. Vít Ševčík - člen výboru, řidič, strojník
 • 
  
 •             MVDr. František Roučka - člen výboru
 •             Karel Kůs - člen výboru
 •             Miroslav Sedláček - člen výboru
 • 
    
  

   

  BLIŽNÍMU K OCHRANĚ – VLASTI K OSLAVĚ !

   
  Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.